Regulamin korzystania z zabiegów fizjoterapeutycznych

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady przyjęć Pacjentów i dokonywania rezerwacji terminów wizyt u fizjoterapeutów.

 2. Warunkiem rezerwacji terminu wizyty jest zapoznanie się przez Pacjenta z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień.

§2 Rezerwacja wizyty

 1. Wizytę u fizjoterapeuty można umówić osobiście w gabinecie lub telefonicznie w godzinach pracy ośrodka.

 2. Aktualne godziny pracy oraz numery telefonów podane są na stronie internetowej: www.fizjoterapia-kozy.com

 3. W przypadku nieodebranych połączeń pracownik gabinetu oddzwoni na połączenia w jak najkrótszym czasie, a gdy próba połączenia miała miejsce poza godzinami pracy ośrodka, w kolejnym dniu roboczym.

 4. Podczas rezerwacji wizyty Pacjent zobowiązany jest podać swoje imię, nazwisko oraz aktualny numer telefonu do kontaktu. Pozostałe dane osobowe zbierane są zgodnie z polityką RODO podczas pierwszej wizyty w ośrodku.

§3 Potwierdzenie wizyty

 1. Dzień przed planowanym terminem wizyty Pacjent otrzymuje wiadomość SMS z przypomnieniem o zbliżającym się terminie wizyty.

§4 Odwołanie wizyty

 1. Umówioną wizytę można odwołać, kontaktując się z gabinetem telefonicznie lub wysyłając wiadomość SMS na właściwy numer telefonu.

 2. Odwołanie wizyty jest bezpłatne na 24 godziny przed planowanym terminem przyjęcia, a w przypadku terminów zaplanowanych na poniedziałek- do godz. 18:00 w poprzedzający piątek.

 3. Po czasie wskazanym w §5 ust. 2 lub w przypadku nie pojawienia się Pacjenta na umówiony termin wizyty, naliczana jest opłata, pobierana przy kolejnej wizycie.

 4. Opłata za odwołanie wizyty po wskazanym terminie wynosi 70 zł i jest rozliczana przy kolejnej realizowanej wizycie.

 5. Powyższe zasady stosuje się w takim samym stopniu do wizyt odwołanych, jak i przeniesionych na inny termin, kiedy to pierwotny termin wizyty został anulowany.

§5 Przebieg wizyty

 1. Zabiegi wykonywane są tylko w wyznaczonym terminie o ustalonych godzinach.

 2. Pacjent (lub jego opiekun) wyraża zgodę na zaproponowane leczenie fizjoterapeutyczne i oświadcza, że ujawnił wszelkie okoliczności mogące mieć wpływ na przebieg i wynik leczenia.

 3. Pacjent ma obowiązek stosowania się do zaleceń lekarzy i fizjoterapeutów dotyczących procesu diagnostyczno-terapeutycznego.

 4. Pacjent powinien natychmiast poinformować fizjoterapeutę, jeśli poczuje się źle.

 5. Dzieci do 18 r.ż. (lub osoby ubezwłasnowolnione) korzystają z zabiegów w obecności opiekunów, chyba że opiekunowie wyrażą inną opinię na piśmie.

 6. Korzystania z zabiegów fizjoterapeutycznych zabrania się osobom:
  - będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków o podobnym działaniu,
  - osobom ze zmianami skórnymi wskazującymi na możliwość zakażenia,
  - z naganną higieną osobistą.

 7. Osoby niszczące wyposażenie gabinetu ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Za osoby niepełnoletnie i ubezwłasnowolnione odpowiedzialność materialną ponoszą ich prawni opiekunowie.

 8. W trakcie odbywania zabiegów obowiązuje wygodny, sportowy strój oraz obuwie zmienne.

§6 Udostępnianie dokumentacji medycznej

 1. Dokumentacja medyczna prowadzona jest elektronicznie i zapewnia ochronę i poufność danych zawartych w tej dokumentacji zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 2. Na wizycie fizjoterapeutycznej nie pobiera się od Pacjenta oryginałów dokumentacji.

 3. Za sporządzenie wydruku dokumentacji medycznej nie pobiera się od Pacjenta żadnych opłat.

 4. Okres oczekiwania na sporządzenie kopii dokumentacji medycznej wynosi 7 dni.

 5. Dokumentacja medyczna udostępniana jest na wniosek:
  - Pacjenta, którego ta dokumentacja dotyczy, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby pisemnie upoważnionej przez Pacjenta (za okazaniem dowodu tożsamości);
  - Podmiotów uprawnionych na podstawie obowiązujących przepisów (art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia);
  - innych podmiotów lub osób wymienionych w art. 26 w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6.11.2008r.